HEMŞİN KAYMAKAMLIĞI
İlçe Emniyet Amirliği
 
 
Sayı     : 72907930-74459.(12255)/                                                                                        05/01/2017
Konu   : Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve
  Güzergâh Tespiti
 
 
            Anayasamızın 34. maddesiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı güvence altına alınmıştır. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda belirlenmiştir. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6 ncı, 22 nci ve 26 ncı maddeleriyle bu kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3. maddesi, toplantı yapılacak alanlar, gösteri yürüyüşü düzenlenecek güzergâhlar ile afiş ve pankart asılacak yerleri belirleme görevini idareye vermiştir.
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında “Tespit edilen yer, güzergâh ve bunlara ilişkin krokiler her yıl Ocak ayında veya gerektiğinde gözden geçirilir” denilmektedir. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergâh A planı ve alternatif B planı ile bu planlara ait krokiler ilçemizin coğrafi, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı ile güvenlik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak düzenlenmektedir. Bu nedenle HEMŞİN İlçesi Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergâh A planı ve alternatif B planı ile bu planlara ait krokiler ekte sunulmuştur.
 
 
HEMŞİN  İLÇESİ TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YER VE GÜZERGAHI (A PLANI)
 
(Gerçek Kişiler, Siyasi Partiler, Sendikalar, Dernekler, Vakıflar ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları vb. için)
 
1-Başlama Yeri (İlk Toplanma Yeri)         :
 
            Hemşin Pazar yolu Hemşin İlçesi girişi
 
2-Yürüyüş Güzergahı                                 :
 
            Hemşin İlçe girişinden başlayarak Ortaköy Mahallesinde Atatürk Caddesini takiben Belediye Parkı istikametine yürüyerek Ortaköy Mahallesi TOKİ Konutlarının karşısındaki alan.
 
3-Toplantı Yeri                                            :
 
            TOKİ Konutlarının karşısındaki alan.
 
4-Dağılma Güzergahı                                  :
 
            - Toplantı yerinden, Ortaköy Mahallesi Atatürk Caddesini takiben Hemşin girişi güzergahına ve Hemşin Organik  Çay Fabrikasına giden yollar
 
NOT   : HEMŞİN İlçesi Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşü Yer Ve Güzergâhı (A) planı krokisi ek’tedir.
 
 
 
HEMŞİN İLÇESİ ALTERNATİF TOP. VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YER VE GÜZERGAHI
(B PLANI)
 
 
(Gerçek Kişiler, Siyasi Partiler, Sendikalar, Dernekler, Vakıflar ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları vb. için)
 
 
1-Başlama Yeri (İlk Toplanma Yeri)         :
 
             Belediye parkı önündeki alan.
 
2-Yürüyüş Güzergahı          :
                               
Belediye parkı önünden başlayıp, Hükümet Konağı önünden Hemşin Organik Çay Fabrikası önüne kadar olan güzergah.
 
3-Toplantı Yeri                     :
 
Organik Çay Fabrikası karşısındaki alan.
 
4-Dağılma Güzergahı           :
 
Toplantı yerinden, Ortaköy Mahallesi Atatürk Caddesini takriben Hemşin girişi güzergahına ve Hemşin Organik  Çay Fabrikasından Bahar Mahallesi güzergahına  giden yollar.
 
 
NOT   : HEMŞİN İlçesi Alternatif Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergâhı (B) planı krokisi ek’tedir.
 
 
 
A VE B PLANLARI İÇİN ÇAĞRI VE PROPAGANDA (AFİŞ-PANKART) ARAÇLARININ ASILACAĞI YERLER
 
 
-Pankart Asılacak Yerler   :
 
1- Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünü düzenleyen Siyasi Parti, Dernek, Sendika vb. Tüzel Kişiliğe ait çalışma binaları, tesisleri ile bunlara ait eklentileri,
2-Toplantı düzenlenecek alan,
3-Atatürk Caddesi,
4-TOKİ karşısındaki alan.
 
-Afiş Asılacak Yerler                       :
 
1-Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünü düzenleyen siyasi parti, dernek, sendika v.b. tüzel kişiliğe ait çalışma binaları, tesisleri ile bunlara ait eklentileri,
2-Hemşin Belediye  Başkanlığı tarafından belirlenecek yerler.
 
 
 
 
-Afiş ve Pankart Asılamayacak Yerler                  :
 
Kaymakamlık hizmet binası çevresi, kamuya ait bina ve eklentilerine pankart asılmayacak ve afiş yapıştırılmayacaktır. Ayrıca trafiğin yoğun olduğu ana arterlere geçitlere ve elektrik direklerine trafiği tehlikeye düşürecek şekilde pankart asılmayacaktır.
 
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek etkinliklerde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergâh A planı ve alternatif B planının 2017 yılı içerisinde kullanılması hususunu;
 
Olurlarınıza arz ederim.
 
 
 
      Uğur SARIBUĞDAY
       İlçe Emniyet Amir V.
        Komiser Yardımcısı
 
 
 
EKLER    :
1-Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşü Yer Ve
Güzergâhı (A) planı (1 Adet)
2-Alternatif Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve
Güzergâhı (B) planı (1 Adet)
 
 
 
 
O    L    U    R
 
08/01/2017
 
 
Coşkun ÖZTÜRK
Kaymakam
 
 
 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
 
 
 
( Not: Sitemizde İçerik Ekleme ve Düzenlemesi Devam Etmektedir)