İHALE İLANI
Hemşin Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
İhale Kayıt Numarası : 2018/05
Hemşin Köylere Hizmet Götürme Birliğince “Hemşin Levent, Nurluca ve Çamlıtepeİçmesuyu Bakım Onarım İşi” KHGB İhale Yönetmeliği’nin 18. Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıdadır:

1-İdarenin
a) Adresi
:
Ortaköy Mah. Atatürk Cad. Hükümet Konağı Kat: 1
b) Telefon ve faks numarası
:
0464 641 2422 - 0464 641 2393
c) Elektronik Posta Adresi
:
hemsin_koylere@hotmail.com
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
6 adet maslak yenilenmesi (Nurluca), 2 adet vantuz ve rögarı, 2 adet tahliye ve rögarı, 2 adet maslak, 1 adet kaptaj, 1730m 40mm 10 ATÜ 100 boru döşenmesi (Levent), 2adet vantuz ve rögarı, 3 adet tahliye ve rögarı, 40mm 10 ATÜ 2684m boru döşenmesi (Çamlıtepe)
b) Yapılacağı yer
:
Hemşin İlçesi Levent Köyü Demirciler Mevkii, Nurluca Köyü Cebeci Mahallesi, Çamlıtepe Köyü Irmakbaşı Mevkii
c) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
:
Yer tesliminden itibaren 160 (yüz altmış gün) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Hemşin Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
:
27/06/2018 Çarşamba günü saat:14.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler;
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinin (a), (b), (c), (ç) (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
4.1.5. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 12’inci maddesinde sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde Birliğin ihalelerine katılamaz.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilecektir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilecektir.
4.1.6. Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirtilen teklif mektubu. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
4.1.7. Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirtilen geçici teminat. (Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubunun veya nakit teminat alındı makbuzunun başvuru dosyasına konulması gereklidir.) (Nakit teminatlar Birliğin Hemşin Ziraat Bankası’nda bulunan 25385582-5001no’lu hesabına yatırılacaktır.)
4.1.8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.9. İş Deneyim Belgesi: İsteklinin son beş yıl içerisinde, kamu sektöründe ilk teklif edeceği bedelin en az % 50 i oranında gerçekleştirdiği veya % 50 oranında denetlendiği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren iş bitirme belgesi sunması zorunludur. İş deneyim belgesi kamudan alınacaktır. İhaleye girecek olan mimar ya da mühendislerin üniversitelerin inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerinden mezun olduklarını gösteren noter onaylı diplomalarını sunmaları halinde iş deneyim belgesi aranmaz.
4.1.10.Yer gördü tutanağı
4.1.11. İhale dokümanın satın aldığına dair belge.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Hemşin Köylere Hizmet Götürme Birliği’nde ücretsiz olarak görülebilir ve200,00 TL dosya bedeli(Hemşin Ziraat Bankası 25385582-5001 nolu hesaba yatırılarak ödendiğine dair dekontun idareye teslim edilmesi gerekmektedir.) ödenerek temin edilebilir..
8- İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
9- Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından Komisyon Başkanlığı’na ihale günü olan 27/06/2018  saat13.45’e kadar verilecektir.
10- İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde idareye teslim edecek olup, haddi layık teklif alınmaz ise isteklilerden 2’nci teklif alınabileceğinden, isteklilerin ihale saati olan; saat 14:00 ihale salonunda şahsen veya vekâleten katılımı gerekmektedir. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.( İhale üzerine kalan firma sözleşme imzalamadan önce SGK Borcu  ve vergi borcu yoktur evraklarını idareye teslim etmek zorundadırlar.)
11- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. İhaledeki işler için kısmi teklif verilemez.
12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14- Birlik, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
15- Diğer Hususlar:
- İhale ilanı sadece duyuru amaçlı olup, ihale ekli dokümandaki belgeler esas alınarak uygulama yapılacaktır.
- Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.
- Fiyat farkı ödenmeyecektir.
- İlanda anlaşılmayan konularla ilgili Birlik yetkililerinden açıklayıcı bilgi alınabilecektir.
KOŞULLAR:
  • İş bitimi sonrası gerekli kontroller yapıldıktan sonra teknik elemanlarca yapılacak ölçümler ve raporlar sonucunda olumluysa, ortaya çıkacak metrajlar doğrultusunda ödeme yapılacaktır.
  • Ödemeler fatura karşılığı yapılacak; sigorta, vergi ve doğabilecek her türlü harçlar yükleniciye ait olacaktır.
  • İş ve işyerinde çalıştırılacak olan tüm hizmet elemanlarının sigortalanması ve korunmasından yüklenici sorumlu olacaktır.
  • Fiyat farkı ödenmeyecektir.
  • İlanda anlaşılmayan konularla ilgili Birlik mühendisi ve yetkililerinden açıklayıcı bilgi alınabilecektir.
  • Aşağıda açıklanmış olan maddeyi İdaremiz tek taraflı olarak uygulayıp uygulamamakta serbesttir.
      - Verilen teklifler arasından en düşük 3 teklif veren yüklenicilerlebir kereliğine mahsus olmak üzere, idare ile pazarlık yapılarak ekonomik açıdan en uygun yüklenici seçimi yapılacaktır. Bu pazarlık sonucunda boş bir teklif mektubu idaremizce bu 3 istekliye dağıtılacak, iş kalemlerinin toplam bedeli olarak tek bir fiyat verilmesi istenecek, yapılan kırım ihale sonrasında yüklenicinin ilk teklif mektubu ekleri olan birim fiyat cetvellerinde vermiş olduğu her bir iş kalemine ayrı ayrı idaremizce yansıtılarak, yükleniciye imzalatılacaktır. Ödemeler son oluşturulan Birim Fiyat Cetveline göre düzenlenecektir.

UYGULAMA ESASLARI:
 
  • İhale ilanı sadece duyuru amaçlı olup, ihale ekli dokümandaki belgeler esas alınarak veidaremiz teknik elemanlarının teknik görüşleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
  • Teknik elemanlarımız işi her aşamasında denetim yapacak, işi alan firma yapacağı işin her safhasına başlamadan teknik elemanla görüşecektir.